Regulamin Plebiscytu dla uczniów klas VI Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Skórzewie

CELEM KONKURSU JEST:

 • organizowanie wyborów, promowanie i nagradzanie uczniów o ciekawych zainteresowaniach i aktywnych społecznie;
 • motywowanie uczniów do pracy nad sobą i do większej aktywności na forum;
 • promowanie pozytywnych zachowań, wykazujących inicjatywę i zaangażowanie w przedsięwzięciach na terenie szkoły i poza nią;

W plebiscycie „FRYCKI” spośród uczniów klas szóstych wybieramy FRYCKA:

 1. OMNIBUSA,
 2. ROBOMANIAKA,
 3. ZŁOTOUSTEGO,
 4. TAŃCZĄCĄ NUTKĘ,
 5. PIÓRKIEM I WĘGLEM ,
 6. MISTRZA STADIONÓW,
 7. FAIR PLAY.

W konkursie może wziąć udział każdy uczeń, który zachowuje się zgodnie z zasadami dobrego wychowania, przestrzega zasad i norm społecznych oraz postanowień statutowych szkoły, ponadto spełnia wymagania określone w każdej kategorii.

Kto to jest Frycek?

FRYCEK – OMNIBUS – to uczeń osiągający najwyższe wyniki w nauce, biorący udział w konkursach wiedzy, odznaczający się obszerną wiedzą, aktywny na zajęciach lekcyjnych.

FRYCEK – ROBOMANIAK – to uczeń mający zdolności w naukach ścisłych, mający zainteresowania matematyczne, informatyczne i konstruktorskie, biorący udział w konkursach, pokazach.

FRYCEK – ZŁOTOUSTY – to uczeń mający zdolności językowe, interpretacji słowa, tworzący własne utwory, uczeń biorący udział w konkursach, przedstawieniach, pokazach.

FRYCEK – TAŃCZĄCA NUTKA– to uczeń posiadający zdolności muzyczne, grający na instrumentach, śpiewający, tańczący, uczeń który swoją pasją dzielił się ze społecznością szkolną oraz reprezentował ją na zewnątrz, uczeń biorący udział w konkursach, pokazach, przeglądach.

FRYCEK – PIÓRKIEM I WĘGLEM – to uczeń posiadający wybitne zdolności plastyczne, malarskie, rzeźbiarskie itp. Uczeń reprezentujący szkołę w konkursach, wystawach, uczeń prezentujący swoje dzieła np. w galerii małego artysty.

FRYCEK – MISTRZ STADIONÓW – uczeń osiągający wysokie wyniki sportowe, reprezentujący szkołę w zawodach sportowych, dla którego sport jest pasją realizowaną zawsze zgodnie z zasadami fair play.

FRYCEK – FAIR PLAY – to uczeń, który w poprzednich latach otrzymywał zachowanie dobre, bardzo dobre lub wzorowe, uczeń zawsze pomocny, nie oczekujący w zamian za to żadnych korzyści, otwarty na innych, uczciwy, koleżeński, kulturalny, odnoszący się z szacunkiem do rówieśników i osób starszych, niekonfliktowy, rzetelny i uczciwy w szkole.

SUPER FRYCEK – to uczeń wybitnie uzdolniony w wybranej dziedzinie, uczeń zwyciężający w konkursach na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i międzynarodowym, kilkukrotny laureat przedmiotowych konkursów wojewódzkich. Uczeń, którego osiągnięcia są niepowtarzalne i wzbudzają podziw oraz uznanie całej społeczności szkolnej.

Procedura przyznawania nagród przebiega w dwóch turach:

NOMINACJE

 • Kandydatów do tytułu „FRYCKA” nominują nauczyciele na wniosek uczniów lub swój własny
 • Kandydatury należy zgłaszać do końca maja na specjalnych wnioskach dostępnych w sekretariacie szkoły i u wychowawców.
 • Komisja konkursowa w składzie Dyrektor szkoły, Wicedyrektor szkoły, psycholog szkolny, przedstawiciele rady pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego ze zgłoszonych wniosków wyłania max. 5 nominowanych uczniów w każdej kategorii.
 • Nominowani uczniowie są przedstawiani społeczności szkolnej na specjalnym apelu.
 • W szczególnych przypadkach Komisja Konkursowa na wniosek Dyrektora szkoły i/lub Rady Pedagogicznej może (z pominięciem etapu nominacji i głosowań) przyznać uczniowi mającemu wybitne osiągnięcia tytuł „Super Frycka”.

WYBORY

 • Spośród nominowanych Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie z klas 4-6 w wyborach wybierają zwycięzcę w każdej kategorii.
 • Wybory są powszechne, bezpośrednie oraz przeprowadzane w głosowaniu tajnym.
 • Głosowanie odbywa się w godzinach lekcyjnych na terenie szkoły, poprzez zbieranie głosów przez Komisję Wyborczą.
 • Komisję Wyborczą tworzą przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego oraz opiekunowie SU. W skład komisji wyborczej nie mogą wchodzić ci uczniowie, którzy są nominowani w wyborach.
 • Wyborcy potwierdzają otrzymanie karty do głosowania składając podpis przy swoim nazwisku na liście wyborczej.
 • Każdy wyborca może głosować tylko raz i komisja może mu wydać tylko jedną kartę do głosowania.
 • Wyborów dokonuje się przez wpisanie imienia i nazwiska jednego kandydata w każdej podanej kategorii. Podczas głosowania należy kierować się kryteriami opisanymi w regulaminie: „Kim jest Frycek”
 • Komisja Wyborcza zlicza głosy, a w przypadku gdy kandydaci otrzymają taką samą liczbę głosów zwycięzcę wybiera Komisja Konkursowa.
 • Tytuł „Frycka” można otrzymać tylko w jednej kategorii.
 • W przypadku otrzymania przez ucznia największej ilości głosów w więcej niż jednej kategorii, Komisja Konkursowa przyznaje uczniowi tytuł „Frycka” tylko w tej kategorii, w której zgromadził najwięcej głosów. W pozostałych kategoriach tytuł „Frycka” przyznawany jest uczniom zajmującym drugie miejsce w głosowaniu.
 • Wyniki wyborów ogłaszane są na apelu w dniu zakończenia roku szkolnego.
Skip to content