INFORMACJA DLA RODZICÓW DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Fryderyka Chopina w Skórzewie

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/40 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) – dalej „ogólne rozporządzenie o ochronie danych” przyjmuję do wiadomości, iż:

 1. Administratorem podanych w formularzu rekrutacyjnym danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Fryderyka Chopina w Skórzewie, ul. Poznańska 70, 60-185 Poznań, e-mail: sekretariat@sp-skorzewo.edu.pl, reprezentowana przez Dyrektora Szkoły.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni: Sebastian Łabowski, adres e-mail: inspektor@bezpieczne-dane.eu
 3. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres realizacji działalności dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej wobec dziecka, którego dane dotyczą.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,c w/w ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) i statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.
 5. W ramach przetwarzania podane dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym, działającym na zlecenie administratora danych. W pozostałym zakresie dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie stosownych przepisów prawa.
 6. Przysługuje mi prawo żądania dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 7. Dodatkowo, przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uznam, że podane przeze mnie dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 8. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, na podstawie przepisów prawa dotyczących obowiązku nauczania, w tym ustawy Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198)
 9. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – MONITORING

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej) RODO informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Fryderyka Chopina w Skórzewie, pod adresem ul. Poznańska 70, 60-185 Skórzewo, dalej „Szkoła”, adres email: sekretariat@sp-skorzewo.edu.pl.
 2. Inspektorem Ochrony Danych w Szkole jest Sebastian Łabowski, e-mail: inspektor@bezpieczne-dane.eu.
 3. Dane osobowe w postaci wizerunku uczniów, rodziców/opiekunów prawnych, nauczycieli i pozostałych pracowników oraz innych osób zarejestrowanych przez system monitoringu wizyjnego przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO (niezbędność do wykonania zadania realizowanego przez administratora w interesie publicznym) – art. 108a Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe zm.) w zw. z art. 68 ust. 1 pkt 6 w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia.
 4. Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby upoważnione przez administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla Administratora (np. serwis monitoringu).
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 30 dni, po tym terminie zostaną automatycznie usunięte (nadpisane). Okres przechowywania danych może zostać przedłużony do czasu zakończenia czynności lub postępowania, w którym nagranie stanowi dowód w sprawie.
 6. Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w granicach określonych w przepisach prawa.
 7. W razie wątpliwości co do zgodności przetwarzania z prawem, przysługuje Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Zapisy monitoringu nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz profilowania.
 9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.
Skip to content